Rekommendationer för behandling av spelmissbruk

I Sverige finns ungefär 30 000 personer som klassas som spelberoende. Vid årsskiftet trädde nya bestämmelser i kraft, som medförde att spelmissbruk nu likställs med andra typer av missbruk, och att den som har denna typ av problematik har samma rätt till vård som den som har en annan typ av missbruksproblematik. Nu lanserar Socialstyrelsen ett kunskapsstöd med nationella rekommendationer.

Socialstyrelsens kontorI Sverige finns det enligt beräkningar ungefär 134 000 personer mellan 16 och 84 som har en spelproblematik. Av dessa har ungefär 30 000, eller 22 %, allvarliga problem. Dessa 22 % skulle därför kunna klassas som spelberoende. Ungefär 75 % av de spelberoende är män, och det är män i åldern 18-24 som löper allra störst risk att få spelproblem. Till dessa siffror ska läggas alla de som på ett eller annat sätt drabbas indirekt av anhörigas problematiska förhållande till spel om pengar.

– Det är ungefär åtta procent av befolkningen, eller 171 000 personer, som uppger att de har närstående som har eller har haft spelproblem, av dessa är 82 000 barn, säger Malin Bruce, projektledare på Socialstyrelsen.

Sedan årsskiftet jämställs spelmissbruk med andra typer av missbruk, och det innebär att kommuner och landsting är skyldiga att erbjuda stöd, råd och behandling även av spelmissbruk. Med tanke på att detta är nytt finns det stor osäkerhet kring hur detta ska göras, och därför har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer för hur man upptäcker och diagnosticerar spelproblem. Metoder som kan användas är bl.a. frågebatterier och speldagböcker som den som söker hjälp får i uppgift att föra.

Lagändringen innebär bl.a. följande:

  • Spelmissbruk likställs med missbruk av alkohol och droger, genom tillägg till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
  • Den kommunala socialtjänsten får ansvaret för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar.
  • Kommunerna får ett särskilt ansvar för att motverka spelmissbruk bland barn och unga.
  • Kommunen och landstinget ska samarbeta kring den enskilda individen som har ett spelberoende.
  • Sjukvården får ett större ansvar för att ge barn information, råd och stöd om en nära anhörig är spelberoende.

När den nya lagstiftningen har trätt i kraft kommer fler personer med spelberoende eller spelmissbruk att söka hjälp. Tidigare har bara vissa landsting erbjudit behandling. Till att börja med kommer kostnaderna för vård öka i de flesta kommuner och landsting, men på sikt kan de komma att sjunka, i takt med att stödet och behandlingen blir mer effektiv.

Register för vård av spelberoende

Dagens medicin skriver att vården har inrättat ett speciellt register för att kvalitetssäkra behandlingen av spelberoende. Syftet med registret är att de som arbetar i vården ska kunna följa trender på området, och också se vilka behandlingar som finns tillgängliga. Därigenom hoppas man att det ska bli lättare för vårdpersonal att se vilka behandlingsmetoder som fungerar.

Den behandling som Socialstyrelsen rekommenderar är kognitiv beteendeterapi, även känd som KBT, ibland i kombination med motiverande samtal. Det finns dock inte så mycket forskning på området ännu, och det vetenskapliga underlaget är begränsat. Nya rapporter och studier om spelberoende kommer dock, som kan leda till nya rekommendationer i framtiden.